L'Institut Quercus premiat per la Generalitat

El prestigiós Premi de Recerca Jove, antic Premi CIRIT, atorgats per l’Agència Catalana d’Ajuts

Universitaris i de Recerca, ha concedit a l'Institut Quercus el Premi de Recerca Jove 2014 per

fomentar l'esperit científic del jovent, per l'estímul eficaç de la creativitat científica, de l'esperit de

la recerca entre els alumnes i per l'alt grau de coordinació d'esforços. Enguany, aquest premi ha

estat concedit, únicament, a 11 centres de tot Catalunya.