Projecte d’autonomia del centre – IES Quercus

Projecte d’autonomia del centre

El curs 2005-2006 el Departament d’Educació va engegar els projectes d’autonomia de centre (PAC). L’autonomia de centres es recull en el Pacte Nacional per a l’Educació com una estratègia per a millorar la qualitat del servei educatiu que presten les escoles i instituts públics.

Els objectius dels PAC són: reduir el fracàs escolar, millorar el rendiment general de l’alumnat i afavorir la cohesió social. L’Institut Quercus és un dels 50 centres pioners en aquesta experiència.

La participació en el projecte implica assumir més responsabilitats i un marge més ampli de decisió per a elaborar un pla estratègic, fixar-ne i gestionar-ne els objectius, la forma d’assolir-los i els recursos adients.

El PAC pren una forma diferent a cada escola o institut segons les necessitats específiques i l’entorn i es formalitza amb la signatura d’un acord entre el centre i el Departament d’Educació. El PAC és un projecte d’innovació, però el Departament d’Educació té previst augmentar cada any el nombre de centres participants fins a generalitzar-lo a tot el sistema educatiu català.

La durada del projecte és de quatre cursos i els objectius que s’han fixat en l’acord entre l’IES Quercus i el Departament són els següents:

– Consolidar el funcionament de la tutoria i el Pla d’acció tutorial (PAT): Treballar aspectes com la tutoria individual, els equips docents, la convivència, la relació amb les famílies, la participació de l’alumnat…

– Innovar les mesures d’atenció a la diversitat a l’ESO$: Establir mesures com l’aula flexible, l’aula oberta, els agrupaments per nivells…: Optimitzar els recursos, millorar la coordinació, revisar les programacions…

– Innovar les estratègies pedagògiques de les àrees: Introduir l’ús de les noves tecnologies, potenciar les jornades i el treball interdisciplinar…

– Transformar l’Institut en un centre de formació integrada: Potenciar els cicles formatius…