Un centre integrat

Per aconseguir una formació professional de qualitat i que doni resposta a les necessitats de les empreses i el mercat, cal afrontar molts reptes: ajustar l’oferta formativa a les necessitats del mercat, ajustar la formació que s’ofereix a les demandes reals de les empreses, integrar les diverses vies de formació professional, promoure mecanismes que permetin de reconèixer la formació no formal o l’experiència laboral i accedir a la formació formal o a tenir una titulació...

És per això que la direcció General de Formació Professional ha elaborat el Pla General de Formació Professional. Entre les mesures que es recullen en aquest pla hi ha la distinció entre els centres de FP:

  • http://www.iesquercus.com/iesquercus/templates/ja_purity/images/bullet.gif); line-height: 21px; background-position: 18px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Centres integrals: Són aquells que donen resposta integral a les necessitats de formació professional. Imparteixen formació integrada (reglada, ocupacional i contínua),  fan disseny i innovació de metodologies didàctiques, fan assessorament i orientació professional, poden acreditar competències professionals, fan recerca i innovació tecnològica en col·laboració amb les empreses...
  • http://www.iesquercus.com/iesquercus/templates/ja_purity/images/bullet.gif); line-height: 21px; background-position: 18px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Centres de formació integrada: Són aquells que fan formació reglada, ocupacional i contínua en una o diverses famílies professionals.
  • http://www.iesquercus.com/iesquercus/templates/ja_purity/images/bullet.gif); line-height: 21px; background-position: 18px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Altres centres de FP .

Actualment hi ha quatre centres integrals i s’ha iniciat la creació dels centres integrats. L’IES Quercus forma part d’aquests darrers centres.